Productes i Serveis

Productes i serveis

ESTUFES

Aparell de calefacció tancat que consta d’una cambra de combustió per a fusta o carbó.

CALDERES

Recipient o conjunt de tubs per escalfar aigua. S’utilitzen varis combustibles com la biomassa.

CREMADORS

Dispositiu que genera una flama deguda a una combustió amb la finalitat de poder escalfar.

LLARS DE FOC

Xemeneia de campana ampla per la sortida de fums on es fa foc per escalfar-s’hi o per a cuinar.

AEROTÈRMIA

Energia renovable que treu profit de l’energia continguda a l’aire per tal de utilitzar-la per a produir aigua calenta sanitària i per a climatitzar espais tancats.

GEOTÈRMIA

Energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l’interior de la Terra. És una energia inesgotable que no requereix la combustió de cap material.

SOLAR TÈRMICA

Utilització de la radiació solar per l’escalfament a baixa temperatura d’aigua destinada a l’ús com aigua calenta sanitària o calefacció per a l’habitatge.

FOTOVOLTAICA

Obtenció d’energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques. Els panells solars es poden instal·lar a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d’edificis.