Termes i Condicions

Termes i condicions

 

1- Condicions generals de compra i la seva acceptació

Les presents condicions generals de compra (d’ara endavant, les “Condicions Generals de Compra”) regulen l’adquisició, a través del lloc web www.entecgreen.com per part dels clients de ENTEC dels productes ofertats a través de la web.

Les dades identificatives del responsable de la botiga són:

EN-TEC S.C.P.

C/ Josep Mª Casacuberta, 56

08519 Folgueroles (Barcelona)

CIF. J-63969281

L’acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per ENTEC. en el moment de l’accés del Client a la botiga. En el cas que no estigués d’acord amb el contingut de les Condicions Generals de Compra, Vostè no haurà de fer compres a la botiga.

2- Naturalesa de la botiga

Com a Client, Vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals Condicions Generals de Compra al contractar amb ENTEC. No obstant això, Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
ENTEC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga, així com suspendre l’accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

3- Operativa de la botiga virtual
3.1- Registrar-se a la botiga

El Client no haurà de complimentar cap formulari de registre per poder realitzar una compra. Haurà d’especificar les seves dades per finalitzar la compra de forma existosa.

3.2- Assortit de productes i preus

Comanda mínima
No hi ha una comanda mínima.

www.entecgreen.com ofereix un ampli i variat assortit de productes perquè des d’un ordinador el Client pugui comprar on-line productes de calefacció i refrigeració.
www.entecgreen.com li garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en qual es faci l’entrega, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici de què, en el moment de l’entrega, aquestes ofertes ja no estiguin vigents.
www.entecgreen.com es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

Impostos
ENTEC l’informa que tots els preus que es veuen a la botiga on-line inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant totes les operacions de venda s’entendran realitzades en el domicili de: C/ Josep Mª Casacuberta Nº 56, 08519 Folgueroles (Barcelona)
3.3- Preparar les seves comandes i rebre-les

www.entecgreen.com li garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixin a la botiga, tot i que, puntualment pugui no garantir la disponibilitat dels mateixos per tots els Clients i en els volums que requereixin en el moment de fer la Comanda.

3.4- Forma i dates de entrega

El Client haurà de recollir la seva compra a les instal·lacions de ENTEC en el moment que hagi especificat correctament en el formulari de compra.
ENTEC no assumirà responsabilitat alguna pel retard en el lliurament de les comandes quan aquests retards no siguin directament imputables a ENTEC o en casos de força major en els terminis i condicions previstes en les Condicions Generals de Compra.
Per la recollida de les seves comandes haurà de mostrar els comprovants de la comanda que li haurem enviat a la seva adreça de correu electrònic. Com a caràcter general, no exclusiu, el número de comanda servirà per identificar la mateixa.

Despeses d’enviament
No hi han despeses d’enviament degut a que el propi Client és qui farà la recollida personalment a les instal·lacions de ENTEC.
La data d’entrega pot variar segons el tipus de productes demanats, podent-se allargar fins a un màxim de 15 dies. ENTEC informarà prèviament quina és la data aproximada d’entrega en aquests casos.

Devolucions
Els articles que s’ofereixen a la botiga de www.entecgreen.com ofereixen la màxima qualitat i la millor garantia pels nostres clients.
ENTEC es compromet a canviar els productes defectuosos, prèvia comprovació que el producte és realment defectuós i el dany no és causa d’un mal ús, manipulació o funcionament per part del client. En el menor temps possible ENTEC li substituirà el producte a ports debuts.
Tots aquests drets podran ésser exercits, sense prejudici d’allò establert a la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

3.5- Formes de pagament

A través de targeta de crèdit (VISA o MasterCard)
Rebrà un e-mail de confirmació de la seva Comanda amb el número de transacció realitzada, en cas de fer el pagament através d’Internet. També podrà fer el pagament in situ.

A través d’efectiu
El Client podrà fer el pagament de la seva compra en efectiu en el moment de la recollida.

ENTEC garanteix al Client la total seguretat en les seves transaccions, al disposar dels més actuals estàndars tecnològics a la data d’entrada en funcionament de la botiga, en quant a protocols i serveis de seguretat.

3.6- Confidencialitat i seguretat

ENTEC manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus Clients, comprometent-se a la protecció de les dades personals dels Clients de la botiga on line. La protecció de les dades s’extén a tot el que fa referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través de la web.
En aquest sentit, ENTEC li garanteix, en els terminis establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el que s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades té les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de terceres persones no autoritzades.

4- Força major

S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu,
– qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable,
– les errades en l’accés a les diverses pàgines Web,
– les errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
– els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afecten la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a ENTEC ni a l’usuari,
– les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal,
– els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés al lloc web per part d’aquests tercers,
– incendis,
– inundacions o terretrèmols,
– vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per ENTEC,
– l’escassedat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica,
– accidents,
– conflictes bèl·lics,
– embargaments comercials o de qualsevol tipus,
– bloqueig,
– disturbis, o
– qualsevol disposició governamental.

5- Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el Client, com ENTEC, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Manresa.

6- Garantia:

6.1- La garantia atorgada pels fabricants dels articles i vàlida en els terminis que la legislació espanyola estableixi.
6.2- La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura.
6.3- Queden excloses totes les despeses derivades del transport.
6.4- Els productes reemplaçats per ENTEC en els termes de garantia són de la seva exclusiva propietat. Els serveis prestats en la garantia no allarguen en temps els efectes de la mateixa.
6.5- El període de garantia comença a partir de la data de la factura de ENTEC, no podent ser ampliat en cap cas per substitució d’una fracció o component del producte (si n’hi hagués) en una reparació o canvi.

7- Anul·lació de garanties:

7.1- L’ús incorrecte de la seva utilització, manipulació o manteniment per part del Client d’un producte.
7.2- No s’acceptarà cap material danyat, amb un embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d’una manipulació incorrecta.
7.3- Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per l’aigua o fets externs, accidents, principalment accidentes elèctrics, per desgast i per utilització indeguda.
L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de la botiga on-line.
El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d’accés i ús del la web.